ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

studio lijnen & partners bvba

Behalve wanneer voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen, geldt de bestelling door de klant als aanvaarding van onze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden. Onderhavige algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden primeren steeds mogelijke algemene aankoops- en bestellingsvoorwaarden van de klant.

Onze offertes worden steeds onder voorbehoud gegeven. Zij kunnen op geen enkel punt verbindend zijn.

De bestelling of de overeenkomst is voor de klant echter bindend op diens handtekening.

De door ons gegeven leverings- en uitvoeringstermijnen gelden slechts als aanduiding en zijn niet bindend. Het overschrijden van de leverings- en uitvoeringstermijnen kan geen aanleiding zijn tot schadeloosstelling en kan de klant niet van zijn verbintenissen bevrijden.

Gevallen van overmacht, ook bij onze leveranciers, ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid en verplichting. De koper aanvaardt dat als overmacht geldt: staat van oorlog, brand, ongevallen, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen waardoor de fabricatiebevoorrading-verzending doorbroken worden, breuk aan machines, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van onze bedrijvigheid belemmeren.

In geval van verkoop geschiedt de levering, ongeacht de bestemming, in de werkplaatsen van onze firma. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de klant, zelfs indien franco verzonden.

Alle klachten aangaande de door ons geleverde goederen en/of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de drie dagen na de levering en/of de uitvoering van de werken.

In geval de klant de goederen niet afneemt na verloop van termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, hebben wij het recht mits zulk per aangetekend schrijven te bevestigen, na verloop van de door ons daartoe bepaalde termijn het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zulks onverminderd het recht om in ieder geval de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan van de klant zal voor het verder opgeslagen blijven van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden per week van 2% van de verkoopprijs.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Heusden-Zolder, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels trekken of door financiële instellingen zouden laten ontvangen. Wanneer de wissels aanvaard worden in betaling, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Alle kosten aan het disconteren van de wissel verbonden, blijven steeds ten laste van de klant.

Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten op straffe van niet-aanvaarding schriftelijk en per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na factuurdatum.

De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling, intrest op tegen 12% vanaf de vervaldag van de factuur.

Bij niet-betaling op de vervaldag is er van rechtswege door de klant een forfaitaire vergoeding van 15% van de niet-betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 65,00 euro boven de intresten en welkdanige kosten.

Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de klant van bij de contractsluiting.

Elke wanbetaling van een factuur door de klant verleent ons het recht de met deze klant nog lopende contracten eenzijdig te verbreken en heeft bovendien tot gevolg dat alle voor deze klant nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Ondanks de betaling van ereloon, behoudt de interieurarchitect alle intellectuele eigendomsrechten op de plannen, studies, voorontwerpen, en het werk. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en van het werk. In geen geval mogen deze zonder zijn toestemming op één of andere manier gereproduceerd worden.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het arrondissement Hasselt.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door bovenstaande voorwaarden is voorzien, geldt uitsluitend het Belgisch recht.

 

logo
studio lijnen en partners

Lochtemanweg 75
Heusden-Zolder
011 45 51 96
info@lenp.be